RETURN

Management Group

Board of Directors

 

 Chairman of the Board:

 

Zhang Xiaobo

 

Members of the Board:

 

Zhang Xiaobo, Qin Junman, Wang Xinyu, Huang Mingjin, Wu Jinxing, Gong Jingsheng, Wu Runhua, Zhong Weimin, Gui Weihua, Wang Wei, Wang Chiwei, Wang Yun, Yi Youlu

 

Supervisory Commission

 

Chairman of the Supervisory Commission:

 

Wen Zhe

 

Members of the Supervisory Commission:

 

Wen Zhe, Zhu Xiaoming, Liao Shengsen, Zhu Li, Huang Weihua

 

Senior Management

 

Secretary of the Party Committee:

 

Zhang Xiaobo

 

President / Deputy Secretary of the Party Committee:

 

Wu Runhua

 

Vice President: Liang Keming

 

Vice President / Secretary of the Board: Zhang Xiaojun

 

Vice President: Liu Xueke

 

Secretary of the Discipline Inspection Commission / Chairman of the Labor Union:

 

Wen Zhe

 

Chief Engineer: Tang Zunqiu

 

Vice President: Fang Tiansan

 

Chief Financial Officer: Qiu Ning